නිෂ්පාදන නාමාවලි

නිෂ්පාදන-කැටලොග්

MK-677 (159752-10-0)≥98%

YK11 කුඩු (431579-34-9) ≥98%

පැල්මිටොයිලෙතනොලමයිඩ් (පීඊඒ) කුඩු (544-31-0) ≥98%

පිරසෙටම් කුඩු (7491-74-9) ≥98%

ලෙසිටින් කුඩු (8002-43-5) ≥98%

Dehydroepiandrosterone (DHEA) කුඩු (53-43-0) ≥98%

පිරිඩොක්සල් එච්.සී.එල් කුඩු (65-22-5) ≥98%

සංයුක්ත 7 පී කුඩු (1890208-58-8) ≥98%

ගැලන්ටමින් කුඩු (69353-21-5) ≥98%

නෙෆිරසෙටම් කුඩු (77191-36-7) ≥98%

නිකොටිනාමයිඩ් රයිබොසයිඩ් ක්ලෝරයිඩ් කුඩු (23111-00-4) ≥98%

එන්-ඇසිටිල්-එල්-සිස්ටීන් එතිල් එස්ටර් කුඩු (59587-09-6) ≥98%

ඇනිරසෙටම් (72432-10-1) ≥98%

කොලුරාසෙටම් (135463-81-9) ≥98%

Centrophenoxine (3685-84-5) ≥98%

බීටා කාබොලින් (244-63-3) ≥98%

Lorcaserin HCl (846589-98-8) ≥98%

ග්ලයිසීන් ප්‍රොපියොනයිල්-එල්-කානයිටින් (423152-20-9) ≥98%

NSi-189 (1270138-40-3)≥98%

Noopept (157115-85-0) ≥98%

එන්-මෙතිල්-ඩී-ඇස්පාර්ටික් අම්ලය (එන්එම්ඩීඒ) (6384-92-5) ≥98%

pinoline (20315-68-8) ≥98%

Sunifiram (DM235) (314728-85-3)≥98%

ලෝර්කැසෙරින් (616202-92-7) ≥98%

PRL-8-53 (51352-87-5)≥98%

L-theanine (3081-61-6) ≥98%

9-Me-BC/9-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole (2521-07-5)≥98%

ඔක්සිරසෙටම් (62613-82-5) ≥98%

IDRA-21 (22503-72-6)≥98%

ගැලන්ටමින් හයිඩ්‍රොබ්‍රොමයිඩ් (1953-04-4) ≥98%

Fasoracetam (110958-19-5) ≥98%

ඉමොක්සිපයින් (2364-75-2) ≥98%

Dihexa (PNB-0408) (1401708-83-5)≥98%

Unifiram (DM232) (272786-64-8)≥98%

Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium) (33818-15-4) ≥98%

කැටිලිස්ටැට් (282526-98-1) ≥98%

ෆොස්ෆැටයිඩල්සෙරින් (51446-62-9) ≥98%

ෆීනෙටයිල් කැෆේට් (104594-70-9) ≥98%

Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1)≥98%

ෆ්ලිබන්සෙරින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් (147359-76-0) ≥98%

ටියානෙප්ටීන් සෝඩියම් ලුණු (30123-17-2) ≥98%

ප්‍රමිරසෙටම් (68497-62-1) ≥98%

ෆෙනිබුට් (1078-21-3) ≥98%

ඇල්ෆා ජීපීසී (28319-77-9) ≥98%

මැග්නීසියම් එල්-තෙරොනේට් (778571-57-6) ≥98%

Pterostilbene කුඩු (537-42-8) ≥98%

සෝඩියම් 3-හයිඩ්‍රොක්සිබුටනොයිට් කුඩු (150-83-4) ≥98%

මැග්නීසියම් ටෝරේට් කුඩු (334824-43-0) ≥98%

නූග්ලූටයිල් කුඩු (112193-35-8) ≥98%

Choline Bitartrate කුඩු (87-67-2) ≥98%

Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) කුඩු (1224690-84-9) ≥98%

(S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid (2752-38-7) ≥98%

5a-hydroxy Laxogenin කුඩු (56786-63-1) ≥98%

6-පැරඩොල් කුඩු (27113-22-0) ≥98%

ඇම්ෆොනලික් අම්ල කුඩු (15180-02-6) ≥98%

ග්ලූටතයෝන් කුඩු (70-18-8) ≥98%

හයුලූරොනික් අම්ල කුඩු (9004-61-9) ≥98%

L-5-Methyltetrahydrofolate කැල්සියම් කුඩු (151533-22-1) ≥98%

NSI-189 පොස්පේට් කුඩු (1270138-41-4) ≥98%

ඔලිවෙටෝල් (3,5-හයිඩ්‍රොක්සිපෙන්ටයිල්බෙන්සීන්) කුඩු (500-66-3) ≥98%

ෆීනයිල්පිරසෙටම් හයිඩ්‍රසයිඩ් කුඩු (77472-71-0) ≥98%

ටියානෙප්ටීන් කුඩු (66981-73-5) ≥98%

HBT1 Powder (489408-02-8)≥98%

NADP ඩිසෝඩියම් (24292-60-2) ≥98%

ඔර්ලිස්ටැට් කුඩු (96829-58-2) ≥98%

ෆ්ලිබන්සෙරින් පවුඩර් (167933-07-5) ≥98%

NADH (ඩිසෝඩියම් ලුණු) (606-68-8) ≥98%

ලෝර්කැසෙරින් එච්.සී.එල් කුඩු (1431697-94-7) ≥98%

ඇමයිනෝ ටැඩාලෆිල් කුඩු (385769-84-6) ≥98%

COENZYME Q10 (CoQ10) කුඩු (303-98-0) ≥98%

ලෝර්කැසෙරින් එච්.සී.එල් හෙමිහයිඩ්‍රේට් කුඩු (856681-05-5) ≥98%

නිකොටිනාමයිඩ් ඇඩිනීන් ඩයිනියුක්ලියෝටයිඩ් (NAD) කුඩු (53-84-9) ≥98%

සෙසමෝල් කුඩු (533-31-3) ≥98%

ලයිකොපීන් කුඩු (502-65-8) 10%

සල්ෆෝරාපේන් පවුඩර් (4478-93-7) ≥98%

ග්ලූකෝරෆනින් කුඩු (21414-41-5) 30%

සංයුක්ත ලිනොලෙයික් අම්ලය (සීඑල්ඒ) කුඩු (2420-56-6) ≥98%

3-ඕ-එතිල්-එල්-ඇස්කෝර්බික් අම්ල කුඩු (86404-04-8) ≥98%

1-(Adamantane-1-carbonyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid powder (35084-48-1)≥98%

මොනොසියොලොටෙට්‍රාහෙක්සොයිල් ගැන්ග්ලියෝසයිඩ් සෝඩියම් (GM1) කුඩු (Bra රු මොළය) (37758-47-7) ≥98%