ග්ලයිසීන් ප්‍රොපියොනයිල්-එල්-කානයිටින් (ජීපීඑල්සී): කාය වර්ධන සඳහා හොඳම අතිරේකය