නූට්‍රොපික් අතිරේකයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ විශ්ලේෂණයක් ගැලන්ටමින් හයිඩ්‍රොබ්‍රොමයිඩ්