රතු යීස්ට් සහල් නිස්සාරණ අතිරේක: ප්‍රතිලාභ, මාත්‍රාව සහ අතුරු ආබාධ