තරබාරුකමට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා බර අඩු කර ගැනීමේ L ෂධයක් වන ලෝර්කැසෙරින් එදිරිව ඔර්ලිස්ටැට් හා සැසඳීම