1
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්

WISEPOWDER වසර 1999 ක ස්ථාවර සංවර්ධනයකින් පසු වෘත්තීය හා පළපුරුදු ජීව විද්‍යා .යින් 20 ක් සිටිති.

1
සමුපකාර රසායනාගාරය

WISEPOWDER ලොව පුරා විද්‍යාගාර 89 ක් සමඟ හොඳින් අධ්‍යාපනය ලැබූ කණ්ඩායම් කාර්ය මණ්ඩලය 112 ක් සමඟ එක්වී දිගුකාලීන සහයෝගීතාවයක් ගොඩනඟා ගන්නා ලදී.

- අපේ වාසි

සේවා

කිසිවක් වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා

අපගේ පුවත් ලිපියක් ගැනීමට දායක වන්න අල්ලා ගන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න!